Gerbing.CZ - Elektricky vyhřívané oblečení
Obchodní podmínky

|_|- Nákupní košík
Sortiment
» zobrazit vše »
Obory
Informace

Novinky - zajímavosti - recenze


Gerbing CZ & SK - kontakty

Jak funguje naše oblečení
Proč je teplo důležité
Instrukce k zapojení oblečení
Péče a údržba oblečení
Záruka na produkty Gerbing

Nejčastější otázky (FAQ)
Slovníček použitých názvů,
symboly a jejich vysvětlivky

Orientační tabulka velikostí
Ke stažení - návody, formuláře, ceníky

Dopravné ČR/SK


Spolupracujeme s:Obchodní podmínky

1. Společnost

Prodávající: Michal Štván, IČ 87121581

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

2. Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky kupujícím. Za závazné potvrzení se považuje odeslání objednávky kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, e-mailem, faxem nebo poštou prodávajícímu. Prodávající přijímá pouze písemné objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Potvrzení o přijetí a postoupení objednávky ke zpracování se ze strany prodávajícího děje odesláním informačního e-mailu kupujícímu. Toto potvrzení prodávající nezasílá v případě faxových a poštovních objednávek.

S fyzickou osobou obchodujeme na základě Občanského zákoníku. S právnickou osobou obchodujeme na základě Obchodního zákoníku.

3. Dodací lhůty

Zboží skladem v ČR je dodáváno ze skladu do 5-ti pracovních dnů. Zboží z evropského skladu do 15 pracovních dnů. V případě delších lhůt, bude prodávající informovat kupujícího a ten se rozhodne, zda akceptuje dodací lhůtu nebo od objednávky odstupuje. Objednávka se odesílá jako komplet, pokud obsahuje položku s vyšší dodací lhůtou než zbývající položky, rozhodující pro termín dodání celé zásilky je podle této položky.

3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením.Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě bezdůvodného stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Objednávku nelze stornovat pokud kupující již objednanou zásilku převzal od přepravce a zaplatil.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo pokud se zboží přestalo již vyrábět nebo je dlouhodobě nedostupné nebo bylo již doprodáno a nahradí ho nová kolekce. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 sb. (více v dalších bodech).

V souladu se zákonem č. 367/2000 sb. máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

1- Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt.

2- K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 20 pracovních dnů po fyzickém obdržení a kontrole zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět .

5. Dodací a platební podmínky

Zboží po ČR dodáváme na udanou adresu na objednávce poštou na dobírku. Za poštovné a balné účtujeme 199Kč vč DPH.

Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buď dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní přepravní společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

7. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Vady způsobené přepravou

Prodávající neodpovídá za škody způsobené během přepravy zásilky. Zásilky jsou pojištěné po dobu přepravy. Proto je nezbytně nutné, aby při převzetí zásilky u přepravce kupující zásilku řádně zkontroloval a v případě jejího poškození (obal zásilky) ji nepřebíral a provedl reklamaci dle podmínek přepravce. Podepsáním přepravního listu a zaplacení zásilky kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že zásilka dorazila v pořádku a nepoškozená vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy a nereklamované vady a poškození při samotném přebírání zásilky nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

Vady způsobené přepravou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Záruka na výrobní vady
Na všechny součásti produktů Gerbing’s platí záruční lhůty, které jsou popsány níže.

Při jakékoli úpravě výrobků pozbývá tato záruka platnosti.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.


Topné panely doživotní záruka

Konektory 24 měsíců

Tlačítka a ovládací prvky 24 měsíců

Zipy 12 měsíců

Tkanina 12 měsíců


8. Postup reklamace
1) Před odesláním výrobku si ověřte, že se na něho záruka vztahuje
2) Veškeré oblečení odeslané k reklamaci musí být ČISTÉ, jinak bude vráceno zpět zákazníkovi na jeho náklady
3) Při vyplňování formuláře pro reklamaci zboží nezapomeňte vyplnit kontaktní údaje a telefonní číslo, nejlépe na mobil
4) K zásilce přiložte kopii původní účtenky
5) Zboží zakoupené přímo u zástupce pro Gerbing’s CZ&SK reklamujte u:
LPW s.r.o. Žlutická 40, 32300 Plzeň-Česká republika
6) Zboží zakoupené u našich prodejců
reklamujte u prodejce, kde došlo k nákupu.

Další reklamační podmínky a lhůty se řídí dle aktuálních zákonů a nařízení nebo po vzájemné dohodě se zákazníkem.

V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu) účtována náhrada vzniklých nákladů prodávajícímu za neoprávněnou reklamaci. Náhrada vzniklých nákladů zahrnuje náklady na dopravu mezi evropskou pobočkou Gerbing‘s, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením-protokolem.

9. Výměna zboží

Zástupce Gerbing's vyměňuje pouze zboží, které bylo odesláno přímo uživateli-kupujícímu na základě jeho objednávky v internetovém shopu www.gerbing.cz. Lhůta pro uplatnění požadavku na výměnu je 7 dní od prodeje. Možnost výměny zboží nabízíme z důvodu možného chybného odhadu správné velikosti kupujícím(vyměňujeme pouze velikosti od konkrétní položky). V případě, že uvedené zboží bude skladem v ČR provedeme výměnu do 7 dnů od přijetí zboží k výměně. V případě, že bude na evropském skladě je tato lhůta 21 dní od přijetí k výměně. Vyměnit nelze: nabíječky, akumulátory, kabeláž, regulátory. Rovněž se nevyměňuje zboží z důvodu výměny za jinou barvu nebo za zcela jiný druh zboží. Zboží na výměnu musí být v původním balení, s neodstraněnými-neodstřiženými visačkami, nepoškozené, čisté a kompletní. K výměně přiložte vyplněný stejný formulář jako pro reklamaci, kopii prodejního dokladu-účtenky a odešlete na adresu: LPW s.r.o. Žlutická 40, 32300 Plzeň-Česká republika. Pokud nebude dodržena i pouze jedna z uvedených podmínek, nebude výměna provedena a zboží bude odesláno zpět kupujícímu na jeho náklady.
Pokud jste zakoupili oblečení Gerbing's prostřednictvím prodejce, uplatňujte svůj nárok na výměnu prostřednictvím tohoto prodejce.

10. Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Data získaná prostřednictvím objednávek jsou výhradně určená pro zpracování a odeslání objednaných zásilek. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností LPW s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost LPW s.r.o., vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.gerbing.cz


Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2018

Gerbing.CZ - Elektricky vyhřívané oblečení
© 2024 LPW s.r.o.